Image is not available
Slider

Hizmetlerimiz

Slider
Image is not available

Belgelendirme

Ulusal ve Uluslar arası Standartlarda yenilikleri takip eden uzman kadromuz ürün ve sistem belgelendirme hizmetlerinde sizlere yardımcı olmaktadır.

Image is not available

Hizmet veya ürün kalitesini iyileştirme, geliştirme, ölçme, izleme ve performans değerlendirmesi için konusunda deneyimli uzmanlarımız ile gerçekleştirilen hizmetimizdir.

Image is not available

Sonuç odaklı profesyonel uygulama yöntemleri ile kalıcı çözümler sunan firmamız değişim sürecinizde de sizlerin yanınızda.

Image is not available

Uluslar arası pazarlarda rekabet avantajı sağlamak veya geliştirmek için ihracat ve ithalat süreçlerinde konusunda deneyimli uzmanlarımız ile hizmetinizdeyiz.

Image is not available

Her türlü test ve analiz Laboratuvarlarının, Muayene Kuruluşları ve Personel Akreditasyon hizmetleri verecek kuruluşların Uluslar arası kalite’ de hizmet sunmaları ve akreditasyon sürecinde eğitim ve danışmanlık ve uygulama hizmetleri sunmaktayız.

Image is not available

Yurt içi ve yurtdışında endüstriyel projeler için tasarım, danışmanlık, proje yönetimi ve mühendislik hizmetlerimiz ile sizlerin yanındayız.

Image is not available

Firmamız Kurum ve Kuruluşların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla yönetim sistemlerinde sahip olduğu tecrübesini kullanarak entegre yazılım ürünlerimizle sizlerin yanınızdayız.

previous arrow
next arrow
Slider
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
belgelendirme
 
  

  Ana Sayfa > Hizmetlerimiz > Sistem Danışmanlığı > ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Gı­da üre­ti­min­de gı­da gü­ven­li­ği, ürü­nü kul­la­nan tü­ke­ti­ci­nin mut­lak ta­le­bi­dir. Bu se­bep­le mut­lak ve değiş­mez bir ka­li­te pa­ra­met­re­si­dir. Bu­nu sağ­la­mak için Gı­da Gü­ven­li­ği Kont­rol Sis­te­mi ku­rul­mak zo­run­da­dır. An­cak bu du­rum­da ana­liz­ler ba­zen çok uzun, el­de edi­len ve­ri­ler ye­ter­siz ola­bi­lir. Bun­dan do­la­yı sis­te­min kul­la­nı­lı­şı zor ve­ya im­kan­sız ha­le ge­le­bi­lir. Bu­nun ya­nı sı­ra ürü­nün sa­de­ce çok kü­çük bir ora­nı­nın ana­liz edil­di­ği­ni dü­şü­nür­sek, tüm pro­ses aşama­la­rı­nı da­ha sis­te­ma­tik bir şe­kil­de ele alan ve ön­le­yi­ci bir yaklaşıma sa­hip bir me­to­da ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu gö­rü­rüz. Gı­da Gü­ven­li­ği Yö­ne­tim Sis­te­mi işte bu ih­ti­ya­ca ce­vap ve­ren bir sis­tem­dir.

   

NE­DEN ISO 22000?

-   Muh­te­mel teh­li­ke­le­ri ön­le­ye­rek gü­ve­ni­lir gı­da üre­til­me­si ve müşteri­ye ulaşma­sı­nın sağ­lan­ma­sı,

-   Ürün ka­yıp­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı,

-   Ma­li­yet­le­rin azal­tıl­ma­sı,

-   Et­kin bir oto-kont­rol sis­te­mi­nin uy­gu­lan­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı,

-   Müşteri ta­le­bi ol­ma­sı,

-   Ti­ca­ret ko­lay­lı­ğı­nın sağ­lan­ma­sı,

-   Ya­sal mev­zu­ata uy­gun­lu­ğu­nun sağ­lan­ma­sı için bu sis­tem uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Kaynak: TSE