belgelendirme
 
  

  Ana Sayfa > Hizmetlerimiz > Sistem Danışmanlığı > ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Gı­da üre­ti­min­de gı­da gü­ven­li­ği, ürü­nü kul­la­nan tü­ke­ti­ci­nin mut­lak ta­le­bi­dir. Bu se­bep­le mut­lak ve değiş­mez bir ka­li­te pa­ra­met­re­si­dir. Bu­nu sağ­la­mak için Gı­da Gü­ven­li­ği Kont­rol Sis­te­mi ku­rul­mak zo­run­da­dır. An­cak bu du­rum­da ana­liz­ler ba­zen çok uzun, el­de edi­len ve­ri­ler ye­ter­siz ola­bi­lir. Bun­dan do­la­yı sis­te­min kul­la­nı­lı­şı zor ve­ya im­kan­sız ha­le ge­le­bi­lir. Bu­nun ya­nı sı­ra ürü­nün sa­de­ce çok kü­çük bir ora­nı­nın ana­liz edil­di­ği­ni dü­şü­nür­sek, tüm pro­ses aşama­la­rı­nı da­ha sis­te­ma­tik bir şe­kil­de ele alan ve ön­le­yi­ci bir yaklaşıma sa­hip bir me­to­da ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu gö­rü­rüz. Gı­da Gü­ven­li­ği Yö­ne­tim Sis­te­mi işte bu ih­ti­ya­ca ce­vap ve­ren bir sis­tem­dir.

   

NE­DEN ISO 22000?

-   Muh­te­mel teh­li­ke­le­ri ön­le­ye­rek gü­ve­ni­lir gı­da üre­til­me­si ve müşteri­ye ulaşma­sı­nın sağ­lan­ma­sı,

-   Ürün ka­yıp­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı,

-   Ma­li­yet­le­rin azal­tıl­ma­sı,

-   Et­kin bir oto-kont­rol sis­te­mi­nin uy­gu­lan­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı,

-   Müşteri ta­le­bi ol­ma­sı,

-   Ti­ca­ret ko­lay­lı­ğı­nın sağ­lan­ma­sı,

-   Ya­sal mev­zu­ata uy­gun­lu­ğu­nun sağ­lan­ma­sı için bu sis­tem uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Kaynak: TSE